بازدید دانشجویی

بازدید دانشجویان رشته‌ی مهندسی بهداشت محیط از کارخانه آرتاویل تایر به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۳۵نفر از دانشجویان رشته ی مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت علوم پزشکی اردبیل از خط تولید مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (گلدستون) بازدید و از نزدیک با فعالیت های تولیدی این مجموعه آشنا شدند .در این بازدید دانشجویان از واحد های …